Fysioterapia

Tältä sivulta löydät tietoa fysioterapiasta yleisesti. Löydät meidän erikoisosaamisemme selaamalla palvelut välilehteä!

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen ja näiden suhde yksilön toimintaan, sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA. Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja tutkimus- ja hoitolaitoksissa tai yrittäjänä.

Aktiivi Fysioterapiassa fysioterapia toteutetaan aktiivisen harjoittelun ja omatoimisen kuntoutumisen kautta.

Fysioterapia

Aktiivinen asiakas

Tavoitteena on yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Asiakasta/potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään.

Asiakasta/potilasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Fysioterapeutti valitsee yhdessä asiakkaan kanssa liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet.

Aktiivi Fysioterapia

Me Aktiivi Fysioterapia Tampere Oy:ssä haluamme kehittää fysioterapia-alaa kehittämällä uusia palvelukokonaisuuksia ja palveluita. Tämän lisäksi ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvalla lisäkouluttautumisella. Uusien palvelukokonaisuuksien avulla voimme tarjota asiakkaille mahdollisuuden kuntoutua kustannustehokkaammin sillä palveluita ei tarvitse hakea useasta eri yrityksestä.

Olemme täysin suomalaisessa omistuksessa oleva yritys ja toimintamme perustuu suomalaiseen verolainsääntöön ja yrityslakeihin. Tällä tavalla voit varmistua, että tuet suomalaista työtä ja yhteiskuntaa.

Tutustu meiltä löytyviin palveluihin tarkemmin!

Lähde: Suomen Fysioterapeutit